Sát thương mạnh chữa thương lớn

Sát thương mạnh, chữa thương lớn
Bạn có khả năng gây sát thương trong lời nói, chứng tỏ bên trong bạn đầy sức mạnh, thì bạn sẽ có khả năng chữa thương. Hãy dùng lời nói để chữa thương khi có cơ hội. Một người đang tự ti mình động viên họ đấy là một loại chữa thương. Một người đang buồn mình chia sẻ với họ cũng là chữa thương.
- Trong Suốt -
(Trích buổi nói chuyện "Khẩu nghiệp", Hà Nội 2017)
02/07/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan