Nếu đã là quá khứ thì nên để nó mang đúng cái tên quá khứ

Nếu đã là quá khứ thì nên để nó mang đúng cái tên quá khứ. Trân trọng hiện tại mới là người thông minh ❤️
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010901078726

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan