Giỏi tán gái mới được việc Người Nga gắn thiết bị phát sóng cực mạnh được máy tính điều khiển vào đầu cánh quạt

Giỏi tán gái mới được việc.
Người Nga gắn thiết bị phát sóng cực mạnh được máy tính điều khiển vào đầu cánh quạt. Cánh quạt quay nhanh, hệ thống máy tính đánh lừa làm cho tên lửa chả biết mục tiêu nào mà bắn đến. Kết quả có mắt như mù.
19/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan