Cửa nhà tù đã rộng mở đón Roger Stone

Cửa nhà tù đã rộng mở, đón Roger Stone. Làm bạn với tổng thống, nhất là bạn bè với tổng thống Trump hoàn toàn không phải là một điều hạnh ngộ, hay ho gì. Hôm nay còn an toàn nhưng không chắc ngày mai sẽ như thế nào? nhất là sau này khi đảng dân chủ lên làm tổng thống.
"Knock, knock, FBI! open the door" Roger Stone open the door. 7 counts of charge for him. Chuyện sáng nay.
06/09/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *